Parent Teacher Association Primary 2021-22

PTA members for the year 2021-22

1a-           Sandeep vikram Ausaramal
1a-           Firdaus Mohd. Ilyas sable 
1b-           Prashant soni
1b-           Poonam Borate
2a-           Yogesh Bhabal 
2a-           Sheetal patil
2b-           Nandlal yadav 
2b-           Pallavi raut
2c-           Tina bhalerao 
2c-           Pradeep Dhurat
3a-           Visha talari
3a-           Sandhya dhere 
3b-           Rohitkumar choudhary 
3b-           Minaz Abdul Bagwan
3c-           Sarita Bhattacharya
3c-           Shabnam Amir khan
4a-           Arvind gaur
4a-          Sanjoo gaund
4b-          Shabana Taji 
4b-          Azgar Ali Shiyari
4c-          Prashanti Bhandary 
4c-          Bharat Deshmukh