ಎನ್. ಕೆ. ಇ.ಎಸ್. ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು

ಎನ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್. ಕಿರಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕಾಲೇಜಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಧಾನ ರಹಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.