ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ

 ೧. ಶ್ರೀ ರತೀಶ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಎಂ.ಕಾಂ.ಬಿ.ಎಡ್
೨. ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂ.ಕಾಂ. ಬಿ.ಎಡ್.
 ೩. ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ಬೋಸ್ಲೆ ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್.
 ೪. ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ಸಿ.ಎ
 ೫. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿತಿನ್ ಶುಕ್ಲ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿ.ಎಡ್.
 ೬. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ಮಿಶ್ರ ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್