ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

೧. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬೋರ್ಕರ್   ( ಸಂಯೋಜಕರು)
೨. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ)
೩. ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಎನ್ ( ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ)
೪. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಶಿ ಡಿ  (ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ)
೫. ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವೆಂದರ್ (ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ)
೬. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ    ( ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ)
೭. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಬಡಾಡೆ ಕಾರಕೂನ (ಲಿಪಿಕ)
೮. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಗೌಡ   (ಚತುರ್ಥ ಶ್ರೇಣಿ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
೯. ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ   (ಚತುರ್ಥ ಶ್ರೇಣಿ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
೧೦. ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಬಾಲೇರಾವ್    (ಚತುರ್ಥ ಶ್ರೇಣಿ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು)