ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ಗದ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ಗದ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ:
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ:
೧. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್.ಬಿ. ಮೋನಿಸ ಬಿ.ಎ.ಐಚ್ಛಿಕ, ಬಿ.ಎಡ್. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ
೨. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾರಾವ್ ಬಿ.ಎ, ಬಿಎಡ್  ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ.
೩. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾಸಾಗರ ಬಿ.ಎ.ಬಿಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ
೪. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜಿ ಶೆಣೈ, ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಬಿಎಡ್, ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ.
೫. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇನಿಸ್ ವೆಲೆಂಟಿನಾ ಬಿ.ಕಾಂ. ಡಿಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ.
೬. ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಕಾಂ, ಡಿಎಡ್, ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ.
೭. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್,ಎಸ್,ಸಿ ಡಿಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ
೮. ಕುಮಾರಿ ಸಾರಿಕಾ ಸಾಂತೆಪೋಲ್ ಬಿ.ಎ.ಡಿಎಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಿಕಾ
 ೯. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಧವಿ ಜೋಶಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಿ ಡಿಎಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಿಕಾ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ:
 ೧. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜೇತ ಸುವರ್ಣ ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ
೨. ಕುಮಾರಿ ದೀಪಾ ಪಾಟಕ್ ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಡಿಎಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವರ್ಗ
೧. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ದೂರಿ ಬಿ.ಕಾಂ.    ಕಾರಕೂನ
೨. ಶ್ರೀ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ ಜಾಧವ್ ಬಿ.ಕಾಂ. ಕಾರಕೂನ
೩. ಶ್ರೀ  ತಿಲಕರಾಜ ಶರ್ಮ    ಸಿಪಾಯಿ
೪.ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಕೆ. ಸಿಪಾಯಿ