‍ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಳಾಸ:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ.

ಇಂದೂಲಾಲ್ ಡಿ.ಭುವಾ ಮಾರ್ಗ

ವಡಾಲ(ಪಶ್ಚಿಮ)

ಮುಂಬಯಿ -400031

ಭಾರತ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 022- 24184924

ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ;022 - 24183162

 

e-mail: kannadaskool@yahoo.com