ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗವು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು M.C.G.M ಅನುದಾನಿತವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಲಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಾದ ಮರಾಠಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.