Parent Teacher Association Secondary

Parent – Teacher Association (PTA):

  1. Parent Teacher Interactions are organized on the prescribed days.
  2. Parents shall meet the teachers at the appointed time on appointed days only.
  3. Meeting days are subject to change.
  4. Any change in the given schedule will be informed to the parents in advance.
  5. Parents are requested not to disturb the teachers during regular teaching periods. They can meet teachers by prior appointment only.

Secondary:

Sr. No. Class/Div Name of the Parent Contact No. Student's Name
1 V A Mrs. Jyoti Shetty 8097017680 Varun Shetty
    Mrs. Poonam Jadhav   Anurag Jadhav
         
2 V - B Mr. Parshuram Shinde 9869587930 Sujal Shinde
    Mr. Vishal Gaikwad   Manav Gaikwad
         
3 V - C Smt. Noorjahan Ayub 8652027383 Rehan Ayub
    Smt. Kalpana Jadhav 7738656569 Nupoor Jadhav
         
4 V - D Smt. Bharati B. Doddamani   Sushmita Dodamani
         
         
5 VI - A Smt. Sujata Manju Poojari 9819836730 Sandhya Poojari
    Smt. Madhuri Nimbalkar 9867647999 Kartik Nimbalkar
         
6 VI - B Satish Pachpute 9867935874 Rahul Pachpute
    Ningayya Mali 8080238410 Shivkumar Mali
         
7 VI  - C Marle Nirmal Hemant 9702152157/ 24079362 Marle Sheetal
    Poojary Vijay Vasant 8291066490 Poojary Saranu
         
8 VI - D Smt. Bharati B. Doddamani   Sushmita Dodamani
         
         
9 VII - A Mr. Oza Sanjeev 9892975945 Pravin Oza
    Mr. Salve Suryankant 8082519949 Rupesh Oza
         
10 VII - B Mrs. Sukanya Gowda 9869675629/  9892802334 Laxmi Gowda
    Mrs. Sasmita Panigrahi 9892371607 / 9768553644 Suchitra Panigrahi
         
11 VII - C Khan Nizamuddin 9769281045 Khan Samir
    Kadam Reshma 9870917548 Kadam Chaturti
         
12 VII - D Smt. Kalavati Huli 8976919725 Sangeeta Huli
    Smt. Sujata Dhamalle   Ranjeeta Dhamale
         
13 VIII - A Shri Sunil Patekar 9767679765 Sandesh Patekar
    Shri Chadrappa Kurme 7738798678 Mamta Kurme
         
14 VIII - B Smt. Kanthi Gowda 9867313745 Sahana Gowda
    Smt. Anina Bansode 8879415268 Rachit Bansode
         
15 VIII - C Kadar Mohiddin Khan 9969937814 /8898294975 Khan Mehak
    Amir Usman Tanaji 9664675158 Tanaji Mujamil
         
16 VIII - D Gowda Gowramma Venkatesh 9167535940 Ramesh Gowda
    Gowda Jayanthi Sundar 9029569259 Rakshita Gowda
         
17 IX - A Mr. Mallesh Ande 9820972879 Saikrishna Ande
    Mr. Shankar Rajbhar 9324543854 Vivek Rajbhar
         
18 IX - B Govardhan Seem Pritam    Rahul Govardhan
    Mandal Safiya Yaarali   Mandal Naziya
         
19 IX - C Shaikh Nazeer Ahmed   Yasmeen Shaikh
    Pravin Shardul   Jagruti Shardul
         
20 IX - D Samadhana Bhandari   Preeti Bhandari
    Renuka Maddimani   Bhagyashri Maddimani
         
21 X - A Ambator Raju 9820213598 Ambator Soni
    Oare Devendra 9892833744 Oare Siddeshwari
         
22 X - B Saira Kadri 8082011731 Umer Kadri
    Shabnoor Peje 9867825710 Sabtain Peje
         
23 X - C Basavraj Reddy 9819210492 Shobha Reddy
    Tippanna Bhimanalli 9892535691 Gandesh Reddy